Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
แบบรับเรื่องร้องทุกข์
สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเก็บไว้เป็นความลับ
ประเภทที่ร้องทุกข์ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์
ชื่อ-สกุล      อายุ    ปี     เชื้อชาติ       สัญชาติ  
ที่อยู่    บ้านเลขที่       หมู่ที่       จังหวัด       อำเภอ      ตำบล 
รหัสไปรษณีย์        เบอร์โทรศัพท์  


เรื่องที่ร้องทุกข์  
สถานที่เกิดเหตุ    ที่    หมู่ที่      จังหวัด      อำเภอ       ตำบล 
เรื่องราวร้องทุกข์      
แนบรูปภาพประกอบ
      
 
 
 
   
ความต้องการให้ดำเนินการแก้ไข