Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด266W 02 ก.ค. 2565เมืองนางแลภัยพิบัติปัญหาฝนตกน้ำท่วมขัง น้ำระบายไม่ทัน ปัญหาเดิมซ้ำๆ ไม่ได้รับการแก้ไข เป็นทุกปียังไม่ได้รับเรื่อง
รายละเอียด264C 21 มิ.ย. 2565ป่าแดดป่าแดดไฟฟ้า/ประปาขอติดตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่เกษตร เนื่องด้วยทางหมู่บ้านสันเจริญ ม.3 ต.ป่าแดด ได้ทำเรื่องขอขยายเจตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่ปี 2562 แต่ไม่ได้รับความคืบหน้าในโครงการดังกล่าวสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด263W 09 พ.ค. 2565เมืองสันทรายถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาหลายปีแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนมากขอร้องทุกข์ สัญจรยากลำบากยิ่งตอนกลางคืนแถวนั้นมืดมากชาวบ้านขับรถตกหลุมรถพังและได้รับอุบัติเหตุหลายรายแล้วสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด262W 05 พ.ค. 2565เมืองท่าสายไฟฟ้า/ประปาประปาหมู่บ้านเสียบ่อย เสียติดต่อกัน 2-3 วัน เดือนละหลายครั้ง ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สามารถใช้น้ำได้ ปัญหานี้เกิดมาหลายปีแล้ว ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ผู้ดูแลก็เป็นผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ดูแลพัฒนาใดๆเลย สิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด261W 28 เม.ย. 2565พานทานตะวันถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนคันคลอง (13L-RMC) บ้านโป่งเจริญ หมู่ 12 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นถนนดิน ซึ่งหากฝนตกจะได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร อีกทั้งถนนมีความชำรุดเป็นหลุมบ่อ เนื่องจากประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด259C 30 มี.ค. 2565เวียงชัยเมืองชุมถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองชุม หมู่ที่ ๗ บ้านดอนมูล หมู่ที่๑๐ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อลึก ระยะทางประมาณ ๒๐๐เมตรสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด258C 30 มี.ค. 2565เมืองรอบเวียงถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่ถนนศรีเวียง ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ถนนพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ราษฎรในพื้นที่สัญจรด้วยความยากลำบากสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด257C 30 มี.ค. 2565เวียงป่าเป้าแม่เจดีย์ใหม่ถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอความอนุเคระาห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพาน บ้านปางอ่าย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า ได่รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายแม่น้ำลาว ทำให้น้ำเอ่อล้นเส้นทางสัญจรไป-มาของประชาชนสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด255C 08 ธ.ค. 2564เมืองห้วยสักถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายหมู่บ้านป่าก๊อพัฒนา ม.22 ตำบลห้วยสัก มีความเดือดร้อนเรื่องถนนลาดยางเป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เนื่องจากถนนสานดังกล่าวสร้างมานานและมีรถผ่านจำนวนมากสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด254C 08 ธ.ค. 2564เชียงแสนศรีดอนมูลถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอความอนุเคราะห์ อบจ.ชร ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านสะโง้ที่มีสภาพเป็นดินลูกรัง ทำให้การสัญจรค่อนข้างลำบาก ซึ่งถนนมีขนาด 4 เมตรสิ้นสุดการดำเนินการ
12345678910...